เปิดกลยุทธ์ “คลังพลาซ่า” ปรับตัวให้อยู่รอดได้อย่างไรในวงล้อมยักษ์

74

เมื่อ 30 ปีก่อนหน้านี้ เส้นแบ่งระหว่าง “ห้างสรรพสินค้าภูธร” กับ “ห้างในส่วนกลาง” จะมีไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างเป็นตัวแบ่งตลาดอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อต่างจังหวัด มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผู้คนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งจากผลผลิตทางการเกษตร ราคาที่ดิน ทำให้เกิดคนชั้นกลางที่มีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับสังคมเมืองทั่วไปมากยิ่งขึ้น มุมมองของกลุ่มทุนค้าปลีกจากส่วนกลางที่มีต่อคนต่างจังหวัดจึงเปลี่ยนไป

ข้อมูลจาก : http://www.koratstartup.com/87965-2/